رفع جوش و دمل با گیاه شنبلیله

نام گیاه : شنبلیله

قسمت قابل استفاده : تخم آن

خواص : ملین

مورد استفاده : بصورت ضماد برلی رفع دمل و جوش مصرف می شود . اگر تخم شنبلیله را کوبیده و به صورت گرد مصرف کنیم برای

رفع التهابات معده و روده نیز مفید خواهد بود .

طرز استفاده : ۲۵ گرم تخم آن در نیم لیتر آب جوشانده شود .

مقدار خوراک : چند استکان در دفعات متعدد مصرف شود .

از تخم گیاه شنبلیله میتوان بعنوان  درمان جوش و رفع التهابات معده و روده ها استفاده کرد کافیس آن را کوبیده و در آب بجوشانید سپس بصورت استکان در دفعات متعددی مصرف نمایید.

.

منبع : 7ganj.org