همه چیز در مورد گیاهان دارویی در بیابان

گیاهان دارویی سلامتی را برای شما تضمین میکند

گیاهان دارویی یکی از برترین ضامن های سلامتی برای افراد هست .

فهرست بعضی از  گیاهان مهم دارویی بیابان  های ایران شامل  اشنان -افدرا – درمنه – اسبند – خارشتر – کبر  «  هندوانه مار»- هندوانه ابوجهل – عناب – می باشد که در مورد فواید آن در آینده مطالبی آورده خواهد شد .

هندوانه مار :

در مریضی های کبدی و تقویت نیروی جنسی مردان کاربرد دارد برای کسب اطلاعات اکثر به کتاب های گیاهان دارویی مراجعه شود

خارشتر :

از این گیاه ترنجبین وعرق شتر می گیرند .

هندوانه ابوجهل :

کاربرد آن در مریضی دیابت می باشد .

اسفند :

کاربرد آن بعنوان  نظارت بروستات مردان  -مریضی های بوستی وضدمیکروب و روش بهرهگیری دود کردن هست .

درمنه :

از ان اسناس معطر و برای داروی ضد انگل بهرهگیری میشود.

چرخه -چرخون – مل کرزق:

گونه ای چند ساله فورب تیغ دار که در تابستان گل ودر اواخر آن فصل تا اوایل فصل پاییزبذر می دهد – کاربرد آن در مریضی قند – سرماخوردگی – تقویت جنسی می باشد.از صمغ و عرق آن بهرهگیری می شود .

اشنان:

گونه ای درختچه ای چند ساله که از آن بهرهگیری های دارویی زیادی میشود که یکی از مواد استخراجیمی باشد .

زمان بهره برداری در اواخرتابستان می باشد. وسایل مورد نیاز برای بهره برداری بیل – قیچی باغبانی – کبریت – تایر قدیمی خودرو – ظرف فلزی -کارگر – می باشد -روش بهره برداری قلیاب از آن در اوایل فصل پاییز میباشد .

برای دسترسی به قلیاب در مسیر آبراهه یا در محل دیگر یک چاله حفر و با گرد آوری و آتش زدن درختچه ها رسوبات آن به انتهای چاله گرد آوری وبه فروش می رسد.

.

منبع : talab.org