تا حال در مورد خطرات جویدن آدامس یا تاثـیـر گرم کـردن غذا در مایکوویـو و یا صـحـیـح بودن مـصـرف کربـوهیدراتــها پیش از ورزش فکر کرده اید؟ به همگی این سوالات دراین قسمت پاسخ می دهیم.

پرسش و پاسخ تغذیه ای!؟

آیا مایکرو ویو در خاصیت مواد غذایی تاثیر می گذارد؟

برای این سوال هنوز جوابی قطعی پیدا نشده و وابسته است کـه شـمـا چـه کسـی را قبـول داشـته باشـیـد چـون تحقیقـات مبنی بر هر دو پاسخ “مثبت”و”منفی” انـجــام گرفته است. برخی ادعا میکنند که مایکرو ویو خطرناکترین اختراع بشر است چون مواد غذایی را به موادی سرطان زا تبدیل می کند.

گروهی دیگر مانند موسسه FDA، بر این بـاورنـد که پـخت و پـز غذا در مایکرو ویو، ارزش غذایی را بیشتر از پختن غذا بصورت سنتی کاهش نداده و حتی می تواند ویتامین ها و مواد معدنی زیادتری را حفظ کند چرا که غذا در مایکرو ویـو سریعتر پخته شده و نیازی به افزودن آب هنگام طبخ غذا نمی باشد.

ظاهرا” حرارت زیاد و افزودن آب، مهمترین عامل در تخریـب ارزش و خاصیت مواد غذایی قلمداد می گردد. با اینکه به تحقیقات بیشری در این زمینه نیاز است، برخی مطالعات نشان داده که طبخ غذا در مایکرو ویو باعث کاهش ویتاوین B12 در مواد غذایی میگردد.

آیا جویدن آدامس مضر است؟

وابسته است. اگر آدامس حاوی قند باشد، میتواند منـجـر بـه خـراب شـدن دنـدانها شود چون باکتری عامل فساد مینای دندان در قند بیشتر ایجاد شده و رشد می کند. از طرف دیگر جویدن آدامس فاقد قند می تواند در غیاب مسواک به تمـیـز نگـاه داشـتن دنـدانـها کمک کند زیرا باعث تولید بزاق در دهان میگردد. بزاق دهان قدرتـمندترین محافظ طبیعی بدن در برابر رشد و نمو باکتریهای مضر محسوب می شود. بعلاوه جویدن آدامـس باعث نرم شدن خرده های غذا در لابلای دندانها و در نتیجه تمیزتر شـدن آنها میـگردد ولـی با این حال جویدن آدامس هیچگاه جای مسواک زدن را نمی گیرد.

جویدن بیش از حد آدامـس ممـکن اسـت باعـث ایـجاد مشـکلاتی در ناحـیه فک و آرواره شود. تحقیقات نشان داده که 65 درصد از کسانی که دچار فرسودگی مفاصل در آرواره خود هستند، زیاد آدامس مصرف نموده اند.

جویدن آدامس همچنین باعث تحـریک غـدد تـرشح آنزیمهای گوارشی میگردد. برخی از پزشکان معتقدند که این عمل باعث می شود که معده بیش از حد اسید ترشح کرده و باعث ایجاد زخم معده گردد. بعضی دیگر بر این باورنـد کـه چـون بـزاق ایجاد شده بدلیل جویدن آدامس، باعث خنثی شدن اسید اضافی میگردد، امراض قلـبـی عـروقـی کاهش خواهند یافت.

الکترولیتها چیستند و چه اهمیتی دارند؟

به یونهای نمکی در اصطلاح علمی “الکترولیت” اطلاق می گردد. یونها،مولکولهای باردار الکتریکی هستند. بدن انسان مملو از این یونـها می باشد که بیشترین آنها عبارتند از: یونهای سدیم، پتاسیم، کلریدها و منیزیم.

الکترولیتها بویژه در بافتهای عصبی، عضلانی و قلبـی دارای اهـمیت مـی باشـنـد چـون باعث حفظ ولتاژ الکتریکی در سراسر سلولهای بدن و در نتیجه باعث انتقال محرکـهای الکتریکی در تمامی بخشها میگردند. غلظت الکترولیتها توسط کلیه تنظیم مـی شـونـد اما برخی از فعالیتها مانند ورزشهای سنگین موجب کاهش الکترولیتها از طریـق عــرق میشود. بنابراین خوردن نوشیدنی های حاوی کلرید پتاسیم و سدیم بعد از فعالیتـهـای سنگین ورزشی بسیار مناسب خواهد بود.
آیا ماء الشعیر برای قلب مفید است؟

بله. در یک تحقیق علـمی توسط متخصصان قلب مشخص گردیده که ماده فلاونوئید در ماء الشعیر به وفور یافت میشود. فلاونوئیدها آنتی اکسیدانهای بسیار قوی می باشند که احتمال تشکیل لخته خونی را در شریانها کاهش می دهند.

نوشیدن یک یا دولیوان ( و نه بیشتر) ماء الشـعـیر مـی تواند تا حد زیادی از سکته های قلبی و مغزی جلوگیری کند.

آیا مصرف کربوهیدراتها قبل از ورزش صحیح است؟

فعالـیـتـهای ورزشـی باعـث رهـا سازی انسولین و کاهش ناگهانی قند خون و در نتیجه کارایی فرد می گردد. تحقیقات نـشـان داده که مـصرف 70 گرم کربوهیدرات (مواد قندی) یک ساعت پیش از تمرین، گلوکز از دست رفته ناشـی از آزادسـازی انـسولـیـن را جبران خواهد کرد.

در یک آزمون مشخص گردید که مصرف کـربوهـیـدراتـهـا در بـرخـی از افـراد باعـث افزایـش کارائی شده و در برخی دیگر تاثیری دربر نـداشـت ولــی درهــر صـورت نـتـیـجـه مـنـفـی مشاهده نگردید.

آیا خوردن پودرهای پروتئین پیش از خواب مناسب است؟

قطعا”، اما نه هرنوع پروتئینی. بیشتر پوردهای پروتئینی حاوی کربوهیداتها و پروتئینهای سهل الهضم می باشند که هر دو مضر هستند.

خواب کارآمدترین زمان برای بازیافت عضلانی محسوب می گردد بنابراین مصرف پروتئین هنگام خواب مفید خواهدبود اما چون پروتئین موجود در اکثر پودرها بسـرعت جذب بدن میشوند، پروتئین زیادی برای عضلات باقی نخواهدماند.آنچه که شما لازم دارید ترکیبی از پروتئینهای دارای نرخ جذب متفاوت است تا پروتئین مـورد نـیاز جهت بازپروری عضلات تامین گردد.

همچنین سعی کنید که پودرهایی انتخاب کنید که دارای کربوهیدرات کم باشند چرا که قسمت زیادی از این مواد هنگام خواب تبدیل به چربی خواهد شد.

بیشتر بدانید

واضح و روشن است که وقتی صحبت از “خوب خوردن” به میان می آید، صحـبتـهای ضد و نقیضی گفته میشود. آنچه که هر فردی لازم است بـداند این است که نتایج مطالعات همیشه قطعی نیستند و فقط گفتگوهایی بین دانشمندان بشمار میروند.

هرگاه نتیجه یک تحقیـق بازگـو شـد، لازم اسـت از خـودتان بپرسید ” کی گفته؟” و “چـه کسی از آن حمایت و پشتیبانی می کند؟”. در جامـعـه افـراد زیـادی وجـود دارنـد کــه به دلیل سودجوئی سعی در گمراه کردن شما دارند. این سلامتی شما است، پس مراقب باشید که گفته هر کسی را باور نکنید.

.

منبع :